کمد بایگانی نسوز 2000BNR

Kaveh

1504301101

خانواده محصول
سنگین - کلیدی و رمزی
ابعاد داخلی
51*66 , 5*155
ابعاد خارجی
74*84*182
وزن
454
Top