فایل بایگانی

Kaveh

 

مدل وزن ابعد داخلی ابعاد خارجی
فایل 2 کشو 300FR 144 27×41×54 72.5×51.5×66.5
فایل 2 کشو 300FNRR نسوز
فایل 6 کشو 600FR 277 27×41×54 146.5×55.5×68
فایل 6 کشو 600FNRR نسوز

 

خانواده محصول
فایل بایگانی- چهار طبقه
استاندارد نسوز
بلی
Top