شرایط گارانتی

کارت ضمانت

کارت ضمانت

*لطفا توجه داشته باشید که استفاده از گارانتی تنها با داشتن کارت ضمانت (مانند تصویر) امکان پذیر است.* *قبل از استفاده از گارانتی حتما شرایط زیر را مد نظر قرار دهید.*

موارد ضمانت:

1. خرابی قفل اعم از کلیدی یا رمزی شامل:

- کلیدهای تحویلی عمل نکند.

- قفل رمز با شماره تنظیم شده باز نشود.

2. اشکال در سیسنم زبانه بندی بنا به تشخیص کارشناس شرکت.

توجه فرمایید که موارد زیر در قفل‌های رمزی شامل ضمانت نمی‌شود:

- به هم ریختن سیستم رمز توسط مشتری.

- وارد نمودن ضربه به صفحه مدرج رمز.

- تنظیم، تغییر و یا آموزش رمز

- قفل رمزی که توسط شرکت کاوه نصب نشده باشد.Top